Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 05/08/2015 2:09 CH 
 
Rà soát, đánh giá hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 
 
 

Kính gửi: 

                 - Sở Nội vụ; Sở Công thương; Sở Tài chính; Công An tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Thanh tra tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án tỉnh; Sở TN&MT; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở GTVT; Sở KH&CN; Sở Y tế; Sở GD&ĐT; Sở LĐ, TB&XH; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở VH, TT và DL; Sở NN&PTNT; Sở TT-TT; Cục Thống kê tỉnh; Ban Quản lý các KCN tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ngân hàng nhà nước - CNHD; Chi cục Hải Quan tỉnh;

                 - Trung tâm Hỗ trợ và PTDN, TV&XTĐT, Trung tâm Hợp tác Hải Dương - Viên Chăn (Sở KH&ĐT);

                 - Phòng ĐKKD, KTN, TC-TM, LĐ-VX (Sở KH&ĐT).

Ngày 03/8/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1705/UBND-VP ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh về việc báo cáo, đánh giá hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, lập báo cáo về các nội dung theo đề nghị của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 5072/BKHĐT-PTDN ngày 23/7/2015, báo cáo Bộ KH&ĐT và UBND tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở, Ngành: các Sở, Ngành lập báo cáo chi tiết theo yêu cầu nêu tại văn bản số 5072/BKHĐT-PTDN ngày 23/7/2015 của Bộ KH&ĐT (được sao gửi kèm theo Công văn này).

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh: Sở Nội vụ lập báo cáo chi tiết theo yêu cầu nêu tại văn bản số 5072/BKHĐT-PTDN ngày 23/7/2015 của Bộ KH&ĐT (được sao gửi kèm theo Công văn này).

Do thời gian yêu cầu trong Văn bản số 5072/BKHĐT-PTDN rất gấp (nộp báo cáo về Bộ KH&ĐT trước ngày 10/8/2015 trong khi cuối ngày 03/8/2015, Sở KH&ĐT mới nhận được yêu cầu từ UBND tỉnh theo Công văn số 1705/UBND-VP) nên đề nghị các Sở, Ngành khẩn trương lập báo cáo và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (phòng ĐKKD, bản mềm đề nghị gửi vào Email: dkkdhd@gmail.com) trước ngày 12/8/2015 để Sở tổng hợp báo cáo.

3. Phân công các đơn vị của Sở KH&ĐT đôn đốc các sở, ngành nộp báo cáo:

+  Phòng Kinh tế ngành: Sở Công thương; Cục Thống kê tỉnh; Ban Quản lý các KCN tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Sở GTVT; Sở Tư pháp; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở TT-TT.

+  Phòng Tài chính - Thương mại: Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng nhà nước - CNHD; Chi cục Hải Quan tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Công An tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thanh tra tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án tỉnh.

+  Phòng Lao động - Văn xã: Sở Y tế; Sở GD&ĐT; Sở LĐ, TB&XH; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở VH, TT và DL; Sở KH&CN.

Ba phòng trên có trách nhiệm đôn đốc các Sở, Ngành lập báo cáo và tổng hợp báo cáo của các Sở, Ngành được phân công, chuyển phòng ĐKKD tổng hợp chung.

+ Trung tâm Hỗ trợ và PTDN, TV&XTĐT, Trung tâm Hợp tác Hải Dương - Viên Chăn: Lập báo cáo và gửi về phòng ĐKKD.

(Công văn số 1705/UBND-VP ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh; Văn bản số 5072/BKHĐT-PTDN ngày 23/7/2015 của Bộ KH&ĐT; Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần  được đăng tải trên Website của Sở KH&ĐT tại địa chỉ: sokhdt.haiduong.gov.vn. Những vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ phòng ĐKKD- Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại 03203.859412/0937.116866; Email: dkkdhd@gmail.com).

Quyết địnhh 22 chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần 

         CV số 960KHĐT/ĐKKD Vv rà soát, đánh giá hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.pdf 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: