Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 05/09/2019 4:26 CH 
 
Văn bản quy phạm pháp luật 
 

Trong những năm qua, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đóng góp quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như của các địa phương. Trong thời gian gầy đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang rà soát lại nhiều cơ chế chính sách, tham mưu để sửa đổi và ban hành một số văn bản QPPL mới liên quan đến công tác quy hoạch, đầu tư, đấu thầu và hỗ trợ doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham mưu cho HĐND và UBND tỉnh ban hành quy định về việc uỷ quyền quyết định chủ trương đầu tư và một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh Hải Dương đã ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với các hộ kinh doanh và cá nhân; hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và lệ phí công bố thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 50% chi phí sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số trong vòng một năm cho các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Đây là những quy định mới của tỉnh góp phần tạo dựng thể chế, xây dựng cơ chế chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Để thực hiện tốt quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành kế hoạch và đầu tư nêu trên, đồng thời thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương, bao gồm: kế hoạch số 1824/KH-UBND ngày 29/6/2017 về việc thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2017 đến năm 2021; kế hoạch số 2246/KH-UBND ngày 08/7/2019 về việc hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp danh mục các văn bản QPPL đang và sắp có hiệu lực thi hành để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện (đính kèm file vb.docx).

  Văn bản số 1994 ngày 09.8.2019 của Sở Kề hoạch và Đầu tư về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật.docx

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ
CỦA
NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thi điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LUẬT VÀ PHÁP LỆNH

1.

Luật

23/2012/QH13 ngày 20/11/2012

 

Hợp tác xã

01/7/2013

 

2.

Luật

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

 

Đấu thầu

01/7/2014

- Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2017

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

3.

Luật

49/2014/QH13 ngày 18/6/2014

 

Đầu tư công

01/01/2015

Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 (trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 5 điều 101 của Luật số 39/2019/QH14)

4.

Luật

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019

 

Đầu tư công

01/01/2019

 

5.

Luật

67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 

Đầu tư

01/7/2015

- Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2017

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

6.

Luật

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 

Doanh nghiệp

01/7/2015

 

7.

Luật

03/2016/QH14 ngày 22/11/2016

 

Sửa đổi, bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

01/01/2017

 

8.

Luật

04/2017/QH14 ngày 12/6 /2017

 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2018

 

9.

Luật

21/2017/QH14 ngày 24/11/2017

 

Quy hoạch

01/01/2019

 

10.

Luật

28/2018/QH14 ngày 15/6/2018

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

11.

Luật

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

12.

Pháp lệnh

01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

II. NGHỊ ĐỊNH

13.

Nghị định

08/1998/NĐ-CP ngày 22/01/1998

 

Ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

06/02/1998

 

14.

Nghị định

93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

01/01/2010

 

15.

Nghị định

67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006

 

Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản

08/8/2006

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015

16.

Nghị định

140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

 

Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

16/12/2006

 

17.

Nghị định

151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007

 

Về tổ chức và hoạt động của thợp tác

05/11/2007

 

18.

Nghị định

 

99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012

 

Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

30/12/2012

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 và Luật số69/2014/QH13

19.

Nghị định

130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013

 

Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

29/11/2013

 

20.

Nghị định

172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

 

Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

01/01/2014

 

21.

Nghị định

193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

 

Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

27/01/2014

 - Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017

22.

Nghị định

216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013

 

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

01/3/2014

 

23.

Nghị định

19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014

 

Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

29/4/2014

 

24.

Nghị định

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/8/2014

 

25.

Nghị định

69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014

 

Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

01/9/2014

 

26.

Nghị định

115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014

 

Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước

20/01/2015

 

27.

Nghị định

128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014

 

Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

01/3/2015

 

28.

Nghị định

30/2015/NĐ-CP ngày 07/3/2015

 

Quy định chi tiết một và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

05/5/2015

 

29.

Nghị định

77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015

 

Kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm

01/11/2015

 - Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

30.

Nghị định

78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015

 

Về đăng ký doanh nghiệp

01/11/2015

 Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018

31.

Nghị định

81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015

 

Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

05/11/2015

 

32.

Nghị định

83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015

 

Quy định về đầu tư ra nước ngoài

25/9/2015

 

33.

Nghị định

84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015

 

Giám sát và đánh giá đầu tư

20/11/2015

 

34.

Nghị định

93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015

 

Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an ninh

01/12/2015

 

35.

Nghị định

96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

08/12/2015

 

36.

Nghị định

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

27/12/2015

 

37.

Nghị định

131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015

 

Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

05/02/2016

 

38.

Nghị định

16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016

 

Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

02/5/2016

 - Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018

39.

Nghị định

50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016

 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/7/2016

 

40.

Nghị định

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

 

Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

02/12/2016

 - Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

41.

Nghị định

86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

25/7/2017

 

42.

Nghị định

38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018

 

Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

11/3/2018

 

43.

Nghị định

39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018

 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

11/3/2018

 

44.

Nghị định

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018

 

Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

17/4/2018

 

45.

Nghị định

63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018

 

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

19/6/2018

 

46.

Nghị định

108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

10/10/2018

 

47.

Nghị định

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015

 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

15/02/2016

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 và 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018

48.

Nghị định

120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

13/9/2018

 

49.

Nghị định

132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

01/10/2018

 

50.

Nghị định

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019

 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch.

07/5/2019

 

51.

Nghị định

39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019

 

Về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

01/7/2019

 

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

52.

Quyết định của Thủ tướng

07/1999/QĐ-TTg ngày 26/01/1999

 

Phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết đợt đu trong khuôn khHiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN

26/01/1999

 

53.

Quyết định của Thủ tướng

20/2004/QĐ-TTg ngày 18/02/2004

 

về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

20/3/2004

 

54.

Quyết định của Thủ tướng

145/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004

 

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

13/9/2004

 

55.

Quyết định của Thủ tướng

153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

 

Về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam)

11/9/2004

 

56.

Quyết định của Thủ tướng

183/2005/QĐ-TTg ngày 21/7/2005

 

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

11/8/2005

 

57.

Quyết định của Thủ tướng

61/2006/QĐ-TTg ngày 16/3/2006

 

Về việc phê duyệt Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét

 

22/4/2006

 

58.

Quyết định của Thủ tướng

96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006

 

Về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

25/5/2006

 

59.

Quyết định của Thủ tướng

1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006

 

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

17/9/2006

 

60.

Quyết định của Thủ tướng

191/2006/QĐ-TTg ngày 17/8/2006

 

Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 14/09/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xă hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

17/9/2006

 

61.

Quyết định của Thủ tướng

22/2007/QĐ-TTg ngày 14/02/2007

 

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hung-ga-ri

13/3/2007

 

62.

Quyết định của Thủ tướng

35/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007

 

Về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch

12/3/2007

 

63.

Quyết định của Thủ tướng

52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007

 

Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước

18/5/2007

 

64.

Quyết định của Thủ tướng

180/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007

 

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

18/12/2007

 

65.

Quyết định của Thủ tướng

34/2009/TTg ngày 02/3/2009

 

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020

16/4/2009

 

66.

Quyết định của Thủ tướng

43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009

 

Về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kthuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

18/5/2009

 

67.

Quyết định của Thủ tướng

119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009

 

Về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

20/11/2009

 

68.

Quyết định của Thủ tướng

129/2009/QĐ-TTg ngày 29/10/2009

 

Phê duyệt Đề án “Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường”

20/12/2009

 

69.

Quyết định của Thủ tướng

56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011

 

về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

01/12/2011

 

70.

Quyết định của Thủ tướng

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

 

Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

20/7/2012

 

71.

Quyết định của Thủ tướng

26/2012/QĐ-TTg ngày 08/6/2012

 

Ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

25/7/2012

 

72.

Quyết định của Thủ tướng

03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014

 

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

01/3/2014

 

73.

Quyết định của Thủ tướng

40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015

 

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

14/9/2015

 

74.

Quyết định của Thủ tướng

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

 

Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

01/11/2016

 

75.

Quyết định của Thủ tướng

41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016

 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

25/11/2016

 

76.

Quyết định của Thủ tướng

58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016

 

Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020

15/02/2017

 

77.

Quyết định của Thủ tướng

12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017

 

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020

10/6/2017

 

78.

Quyết định của Thủ tướng

31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017

 

Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

01/9/2017

 

79.

Quyết định của Thủ tướng

11/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018

 

Ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam

06/9/2018

 

80.

Quyết định của Thủ tướng

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018

 

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

20/8/2018

 

81.

Quyết định của Thủ tướng

43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018

 

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

20/12/2018

 

82.

Quyết định của Thủ tướng

17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019

 

Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 Luật đấu thầu

22/5/2019

 

83.

Quyết định của Thủ tướng

43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

20/12/2018

 

IV. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

84.

Thông tư liên tịch

819/2004/TTLT/UB DT-KHĐT-TC-XD- NNPTNT ngày 10/11/2004

 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

25/11/2004

 

85.

Thông tư liên tịch

19/2005/TTLT/ BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/2005

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật

23/6/2005

 

86.

Thông tư liên tịch

08/2009/TTLT-BXD- BTC-BKHĐT- BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009

 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

03/7/2009

 

87.

Thông tư liên tịch

35/2009/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT- BTC ngày 15/6/2009

 

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 và đnh hướng đến năm 2020

30/7/2009

 

88.

Thông tư liên tịch

43/2009/TTLT-BQP- BTC-BKH&ĐT- BLĐTB&XH ngày 31/7/2009

 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự

14/9/2009

 

89.

Thông tư liên tịch

198/2009/TTLT/BTC -BCT-BKH ngày 09/10/2009

 

Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp

23/11/2009

 

90.

Thông tư liên tịch

70/2009/TTLT-BNN- KHĐT-TC ngày 04/11/2009

 

Sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT- BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

04/01/2010

 

91.

Thông tư liên tịch

07/2010/TTLT- BTNMT-BTC- BKHĐT ngày 15/3/2010

 

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 -2015

01/5/2010

 

92.

Thông tư liên tịch

12/2010/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

12/7/2010

 

93.

Thông tư liên tịch

131/2011/TTLT- BTC-BKHĐT- BTTTT ngày 22/09/2011

 

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

07/11/2011

 

94.

Thông tư liên tịch

19/2012/TTLT-BTC- BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012

 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

01/4/2012

 

95.

Thông tư liên tịch

11/2012/TTLT- BNNPTNT-BTC- BKHĐT ngày 11/3/2012

 

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

15/4/2012

 

96.

Thông tư liên tịch

31/2012/TTLT-BCT - BKHĐT ngày 10/10/2012

 

Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-TTG ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực

26/11/2012

 

97.

Thông tư liên tịch

10/2012/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 28/12/2012

 

Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

15/02/2013

 

98.

Thông tư liên tịch

02/2013/TTLT- BGTVT-BKHĐT- BTC ngày 08/01/2013

 

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/3/2013

 

99.

Thông tư liên tịch

02/2014/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 12/02/2014

 

Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo

28/3/2014

 

100.

Thông tư liên tịch

04/2014/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014

 

Về việc hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

26/9/2014

 

101.

Thông tư liên tịch

04/2015/TTLT- BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015

Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

31/7/2015

 

102.

Thông tư liên tịch

07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015

 

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

01/11/2015

 

103.

Thông tư liên tịch

43/2015/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

 

Về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

30/12/2015

 

104.

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT- BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015

 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

25/01/2016

 

105.

Thông tư liên tịch

01/2016/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016

 

Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

15/4/2016

 

106.

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT- BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

20/5/2016

 

V. THÔNG TƯ

107.

Thông tư

06/2007/TT-BKH ngày 27/8/2007

 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

17/9/2007

 

108.

Thông tư

04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008

 

Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

08/8/2008

 

109.

Thông tư

09/2009/TT-BKH ngày 30/10/2009

 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

14/12/2009

 

110.

Thông tư

03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010

 

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lp.

15/3/2010

 

111.

Thông tư

07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010

 

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

14/5/2010

 

112.

Thông tư

19/2010/TT-BKH ngày 19/8/2010

 

Quy định nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

 

01/01/2011

 

113.

Thông tư

08/2011/TT-BKHĐT ngày 01/8/2011

 

Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

01/01/2012

 

114.

Thông tư

02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/3/2013

 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

15/5/2013

 

115.

Thông tư

03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014

 

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

01/8/2014

 

116.

Thông tư

05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014

 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

14/11/2014

 

117.

Thông tư

06/2014/TT-BKHĐT ngày 14/10/2014

 

Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê

01/12/2014

 

118.

Thông tư

07/2014/TT-BKHĐT ngày 24/11/2014

 

Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/01/2015

 

119.

Thông tư

08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014

 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

15/01/2015

 

120.

Thông tư

01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015

 

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

15/4/2015

 

121.

Thông tư

02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/4/2015

 

Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

22/6/2015

 

122.

Thông tư

03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015

 

về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

01/7/2015

 

123.

Thông tư

05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015

 

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

01/8/2015

 

124.

Thông tư

10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015

 

Về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

10/12/2015

 

125.

Thông tư

11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015

 

Về việc quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

22/12/2015

 

126.

Thông tư

12/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015

 

Hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

15/12/2015

 

127.

Thông tư

13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015

 

Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

13/12/2015

 

128.

Thông tư

16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

 

Về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

02/01/2016

 

129.

Thông tư

19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015

 

Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

15/01/2016

 

130.

Thông tư

20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015

 

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

15/01/2016

 

131.

Thông tư

22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015

 

Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

18/12/2015

 

132.

Thông tư

23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015

 

Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

15/02/2016

 

133.

Thông tư

03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016

 

Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

01/7/2016

 

134.

Thông tư

04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016

 

Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp

01/7/2016

 

135.

Thông tư

05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016

 

Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

20/7/2016

 

136.

Thông tư

09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016

 

Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

14/8/2016

 

137.

Thông tư

10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016

Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

09/9/2016

 

138.

Thông tư

11/2016/TT-BKH ngày 26/7/2016

 

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

01/10/2016

 

139.

Thông tư

12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016

 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

22/9/2016

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư liên tịch 70/2009/TTLT- BNN-KHĐT-TC ngày 04/11/2009 và Thông tư số 03/2017/TT- BKHĐT ngày 25/4/2017 quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

140.

Thông tư

13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016

 

Quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

20/11/2016

 

141.

Thông tư

14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016

 

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

01/12/2016

 

142.

Thông tư

15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016

 

Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư.

15/11/2016

 

143.

Thông tư

16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016

 

Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

06/02/2017

 

144.

Thông tư

01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017

 

Hướng dẫn quy tŕnh lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

02/4/2017

 

145.

Thông tư

02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017

 

Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

15/6/2017

 

146.

Thông tư

03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017

 

Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

15/6/2017

 

147.

Thông tư

04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017

 

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

01/3/2018

 

148.

Thông tư

05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017

 

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch Đầu tư, và Thống kê

15/1/2018

 

149.

Thông tư

06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017

 

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thấu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

01/3/2018

 

150.

Thông tư

07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017

 

quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

01/2/2018

 

151.

Thông tư

01/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018

 

Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

13/5/2018

 

152.

Thông tư

02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018

 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

19/6/2018

 

153.

Thông tư

03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018

 

Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

02/12/2018

 

154.

Thông tư

04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018

 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

21/1/2019

 

155.

Thông tư

05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018

 

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

10/12/2018

 

156.

Thông tư

07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018

 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư

10/2/2019

 

157.

Thông tư

09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018

 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

15/2/2019

 

158.

Thông tư

08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019

 

Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

01/7/2019

 

159.

Thông tư

05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019

 

Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

12/5/2019

 

VI. DANH MỤC VĂN BẢN CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

160.

Nghị quyết

03/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019

 

Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019-2022

01/8/2019

 

161.

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

 

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hải Dương

20/12/2016

 

162.

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND;
ngày 05/10/2016

 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020

15/10/2016

 

163.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND;
ngày 29/6/2017

 

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

15/7/2017

 

164.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

 

Quyết định ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020

15/11/2016

 

165.

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018

 

Quyết định về  việc uỷ quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho UBND cấp huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/9/2018

 

166.

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

 

Quyết định về việc bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh
Hải Dương

15/11/2018

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: