Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 03/12/2018 8:46 SA 
 
Công văn số 2146/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 30/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v báo cáo tình hình triển khai Đề án “Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020” 
 
 

        Kính gửi: Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Văn hóa thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tư pháp; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các hội, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020”,

Để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Đề án PCI của tỉnh năm 2018 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các hội, hiệp hội doanh nghiệp:

1. Rà soát và báo cáo về kết quả thực hiện Đề án của cơ quan, tổ chức năm 2018 (căn cứ theo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chung và nhiệm vụ thực hiện cụ thể đối với từng chỉ số thành phần đã được UBND tỉnh giao tại Đề án).

2. Báo cáo tập trung vào các nội dung cụ thể sau: Kết quả cụ thể các hoạt động đã triển khai tại đơn vị, các hoạt động phối hợp với các cơ quan có liên quan để cải thiện điểm số và xếp hạng chỉ số thành phần của chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); các sở, ngành được giao đầu mối có bảng so sánh kết quả thực hiện các chỉ số thành phần năm 2017 (theo kết quả PCI của tỉnh Hải Dương năm 2017) với mục tiêu thực hiện tại Phụ lục số 04 của Đề án “Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020”; đánh giá các thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các hội, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh khẩn trương rà soát, tổng hợp và gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trước ngày 14/12/2018, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ thư điện tử kinhtenganh.skhdt@gmail.com.

(Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ: Đ/c Lê Xuân Hiền – TP ĐT,TĐ&GSĐT điện thoại 0937.116866; Email: hienlx@gmail.com; Đ/c Đoàn Thùy Linh- Phó Trưởng phòng KTN, điện thoại: 0961.019139; Email: kinhtenganh.skhdt@gmail.com )./.

Nơi nhận:

 - Như trên;

- UBND tỉnh (thay báo cáo) ;

- Đ/c Vương Đức Sáng - PCT UBND tỉnh;

- Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở KH&ĐT;

- BBT Web site Sở KH&ĐT (đăng tin);

- Phòng ĐKKD; KTN; ĐT,TĐ&GSĐT; KTĐN; VX {để đôn đốc; báo cáo};

- Lưu: VT, TĐ,ĐT&GSĐT (60b).

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Đình Kiêm

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: