Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 27/11/2019 4:08 CH 
 
Công văn số 2436/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 25/12/2019 củ Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai Đề án Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 
 
             Công văn số 2436/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 25/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương.

Thực hiện việc báo cáo năm về tình hình thực hiện Đề án “Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020” theo quy định tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Hải Dương,

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Hội và Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương căn cứ theo nhiệm vụ được phân công tại Đề án “Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020” và kết quả xếp hạng chỉ số PCI năm 2018 của tỉnh Hải Dương có báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị năm 2019.

Nội dung của báo cáo tập trung vào các nội dung sau:

- Kết quả các hoạt động đã triển khai tại đơn vị, các hoạt động phối hợp với các cơ quan có liên quan để cải thiện điểm số và xếp hạng chỉ số thành phần của chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (theo kết quả PCI của tỉnh Hải Dương năm 2018 với mục tiêu thực hiện tại Phụ lục số 04 của Đề án);

- Đánh giá về trách nhiệm của ngành mình, cấp mình, của người đứng đầu đối với các chỉ số, các chỉ tiêu có liên quan cấu thành PCI được công bố, nhất là các chỉ số sụt giảm, đồng thời phải xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cải thiện cụ thể; trong đó phải xác định rõ những việc còn hạn chế yếu kém (cụ thể ở khâu nào, bộ phận nào, cán bộ nào trong cơ quan mình) và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng ban trực thuộc và đề xuất biện pháp giải quyết tại sở, ngành, đơn vị, địa phương trong năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án PCI năm 2019 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Hội và Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương  gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trước ngày 15/12/2019.

Yêu cầu các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ theo nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 1127/KH-SKHĐT-ĐKKD ngày 30/9/2016 và Kế hoạch số 1214/KH-SKHĐT-KTN ngày 18/10/2016 của Sở khẩn trương đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ cũng như việc nộp báo cáo.

Chi tiết Đề án Nâng cao PCI, kết quả xếp hạng chỉ số PCI các năm đã được đăng tải trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương (địa chỉ: sokhdt.haiduong.gov.vn mục Đề án PCI và http://pcivietnam.org/) và các Sở, ban, ngành có liên quan, đề nghị các đơn vị truy cập để lấy thông tin và đơn vị nào chưa đăng tải những thông tin này trên website thì đề nghị đăng tải trên website của đơn vị.

 (Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ: Đ/c Lê Xuân Hiền – TP Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, điện thoại 0937.116866; Email: hienlx@gmail.com; Đ/c Đoàn Thùy Linh- Phó Trưởng phòng KTN, điện thoại: 0961.019139; Email: kinhtenganh.skhdt@gmail.com )./.

Nơi nhận:

 - Như trên;

 - UBND tỉnh (thay báo cáo) ;

 - Đ/c Vương Đức Sáng – PCT UBND tỉnh;

 - Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở KH&ĐT;

 - BBT Web site Sở KH&ĐT (đăng tin);

 - Các đơn vị thuộc Sở: ĐKKD; KTN; ĐT,TĐ&GSĐT;

   KTĐN; VX; TC; THQH; VP; Thanh tra; Trung tâm

   HT PTDN,TV&XTĐT;

 - Lưu: VT, ĐT,TĐ&GSĐT (50b).

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Kiêm