Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 11/04/2018 2:23 CH 
 
Công văn số 537/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 10/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo liên quan đến các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hải Dương năm 2017 
 
 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Văn hóa thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tư pháp; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các hội, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh;

- Lãnh đạo Sở và các Phòng: Đăng ký kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư; Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo kết quả công bố của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh đạt 60,36 điểm (tăng 2,41 điểm so với năm 2016), xếp thứ 49 trong cả nước (giảm 13 bậc so năm 2016); xếp thứ 10/11 trong Vùng đồng bằng sông Hồng (giảm 01 bậc so với  năm 2016); xếp trong tốp trung bình của cả nước. Tất cả các chỉ số của Hải Dương năm 2018 (kể cả tăng điểm và giảm điểm) đều chỉ đạt ở mức trung bình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo phân tích, đánh giá về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và những nhiệm vụ được giao tại Đề án “Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020” để nghiên cứu kết quả đánh giá các chỉ số PCI (có phụ lục kèm theo công văn này; Đề án “Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương được đăng tại địa chỉ http://pci.haiduong.gov.vn/http://skhdt.haiduong.gov.vn), đồng thời, lập báo cáo đánh giá rõ về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình liên quan đến kết quả các chỉ tiêu chỉ số thành phần PCI của tỉnh năm 2017. Báo cáo cần đề xuất các giải pháp khắc phục và số điểm phấn đấu đạt được của năm 2018.

Do yêu cầu của UBND tỉnh, đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương hoàn thành báo cáo và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Số 58, phố Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và gửi vào địa chỉ email: hienlx@gmail.com trước ngày 15/4/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Giám đốc Sở;

- Lưu: VT; ĐT,TĐ&GSĐT (30 bản).

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Đình Kiêm

Công văn 537 và phụ lục yêu cầu báo cáo về chỉ số PCI năm 2017.pdf

9.2016 Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh (dã phe duyet).pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: