Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 25/10/2017 7:23 SA 
 
Một số văn bản triển khai, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Cam kết, Kế hoạch, Chỉ thị về cải thiện môi trường, năng lực cạnh tranh, hỗ trợ PTDN 
 
1.    Công văn 1477/KHĐT-ĐKKD ngày 20/10/2017 của Giám đốc Sở v/v đôn đốc các Sở, Ngành, địa phương, hội, hiệp hội thực hiện báo cáo hàng Quý tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg và các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Cam kết, Kế hoạch, Chỉ thị về cải thiện môi trường, năng lực cạnh tranh, hỗ trợ PTDN
Kèm theo là các phụ lục và các công văn yêu cầu của Bộ KH&ĐT và UBND tỉnh.
              Đồng thời gửi lại công văn số 1197/KHĐT-ĐKKD V/v đôn đốc các Sở, Ngành, địa phương, hội, hiệp hội tiếp tục thực hiện và báo cáo việc thực hiện việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
2.    Xin gửi lại các phòng của Sở KH&ĐT Kế hoạch 1127 của Sở về nhiệm vụ thực hiện các chương trình, nghị quyết, đề án, cam kết, chỉ thị trongh đó phân định công việc rất rõ ràng của từng phòng – trung tâm để các phòng – trung tâm của Sở thực hiện nghiêm túc.
3.    Phòng ĐKKD đã tập hợp được đầu mối cung cấp thông tin về doanh nghiệp, xin gửi các đ/c bản tổng hợp để biết, tiện theo dõi thông tin.