Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 03/07/2017 10:34 SA 
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-Ttg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
 
                              Kính gửi:  

                                            - Lãnh đạo Sở; 

                                            - Trưởng các phòng, trung tâm của Sở.

 Triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-Ttg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp và Công văn số 1610/UBND – VP ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Giám đốc Sở yêu cầu Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, trung tâm của Sở khẩn trương triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Triển khai việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 26/CT-Ttg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp và Công văn số 1610/UBND – VP ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Thống nhất cách hướng dẫn cho doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong cùng một vấn đề để không gây khó khăn và bất lợi cho doanh nghiệp; ban hành hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, quy định của pháp luật đảm bảo nguyên tắc dễ hiểu, dễ thực hiện.

2. Phòng TĐĐTTN, phòng KTĐN triển khai rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thống nhất với Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí thực hiện cho người dân và doanh nghiệp. Rà soát, cụ thể hóa các quy định, điều kiện kinh doanh theo quy mô doanh nghiệpgửi về phòng ĐKKD để tổng hợp trước ngày 31/8/2017.

3. Phòng TĐĐTTN triển khai xây dựng cơ chế dành khu đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 15/9/2017 để cho ý kiến, hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

4. Phòng TĐĐTTN chủ trì cùng phòng ĐKKD, các phòng có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

5. Phòng ĐKKD chủ trì cùng các phòng, trung tâm triển khai thực hiện:       

Tổng hợp tình hình thực hiện các cam kết đã ký giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2017 để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quán triệt sâu sắc mục tiêu và các nguyên tắc chủ đạo của Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tăng cường rà soát, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng Quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện, để kịp thời báo cáo Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bổ sung để cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35 theo các nội dung tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Lãnh đạo Sở:

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các phòng, trung tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ yêu cầu, đảm bảo chất lượng.

Sở KH_ĐT triển khai Chỉ thị 26.pdf

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: