Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 27/10/2018 8:08 CH 
 
Thông báo số 176/TB-TCT ngày 22/10/2018 của Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương 
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác PCI tỉnh Vương Đức Sáng tại cuộc họp Tổ Công tác PCI ngày 28/9/2018

 

Ngày 28/9/2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ công tác PCI tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Tổ Công tác PCI tỉnh Hải Dương nhằm kiểm điểm việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh của các Sở, ngành, địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018 và các năm tiếp theo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ Công tác PCI của tỉnh, Tổ Giúp việc Tổ Công tác và phóng viên của Báo Hải Dương, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của Tổ Công tác báo cáo, các thành viên của Tổ Công tác và Tổ Chuyên viên giúp việc phát biểu ý kiến, đồng chí Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ công tác PCI tỉnh đã kết luận như sau:

Thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020 được ban hành theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh; Thông báo số 907-TB/TU ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, cá nhân đã có những chuyển biến tích cực, một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được xử lý kịp thời .v.v. Tuy nhiên, việc cải thiện chưa được nhiều, một số cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện còn một số tồn tại như: Việc rà soát, công khai, minh bạch, đầy đủ về thủ tục hành chính, các tài liệu về quy hoạch, kế hoạch còn chậm .v.v; việc phối kết hợp trong giải quyết thủ tục hành chính còn chưa chặt chẽ và thời gian chưa được rút ngắn so với quy định; công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp còn chưa thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND tỉnh, còn tình trạng để doanh nghiệp phản ánh; một số khó khăn, vướng mắc mới, cần phải có sự phối hợp xử lý (như PCCC, BHXH .v.v.) chưa được tập trung tháo gỡ kịp thời; thái độ làm việc của một số cán bộ, công chức ở một số cơ quan đơn vị vẫn còn có lúc, có việc chưa làm hài lòng người dân, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), yêu cầu:

         1. Từng cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục phải nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh; Thông báo số 907-TB/TU ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh. Thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm với các chỉ số đạt điểm thấp, tụt điểm, các chỉ số chậm được cải thiện.

           2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các Hội, Hiệp hội DN thực hiện nhiệm vụ:  

+ Để tập trung thông tin, góp phần tạo lập niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo công việc khi nhận phản ánh được chuyển tới địa chỉ cần thiết và được theo dõi xử lý kịp thời, Tổ PCI công bố công khai một địa chỉ đường dây nóng duy nhất của Tổ Công tác (Đ/c Lê Xuân Hiền, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ Chuyên viên giúp việc, điện thoại 0937.116866, Email: hienlx@gmail.com). Đ/c Lê Xuân Hiền có trách nhiệm lắng nghe, thông tin kịp thời, chính xác tới Tổ trưởng Tổ PCI của tỉnh. Ngay khi nhận được thông tin, Tổ trưởng Tổ Công tác PCI sẽ chỉ đạo giải quyết kịp thời.

+ Chủ trì, thực hiện điều tra, khảo sát bằng văn bản đối với một số sở, ngành, UBND cấp huyện về việc triển khai đề án PCI. Chuẩn bị các điều kiện để báo cáo UBND tỉnh về việc khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh (DCI), thực hiện trong năm 2019.

+ Định kỳ hàng quý tổng hợp kết quả thực hiện của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị để báo cáo Tổ trưởng tổ PCI và UBND tỉnh.

3. Thanh tra Tỉnh chủ trì:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ v việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Văn bản số 3279/UBND-VP ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra ;

+ Theo dõi, giám sát việc thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng kế hoạch đã đề ra; trường hợp cần thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phải có văn bản báo cáo và được sự đồng ý của UBND tỉnh; không tổ chức các hình thức thăm, nắm bắt tình hình, khảo sát doanh nghiệp .v.v.; thực hiện việc giám sát doanh nghiệp thông qua báo cáo, chia sẻ thông tin giữa các cấp, các ngành. Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để các phòng, bộ phận hoặc cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị mình tự tổ chức thanh tra, kiểm tra hoặc có các hình thức xống thăm, nắm bắt tình hình, khảo sát doanh nghiệp.

+ Trong tháng 11 năm 2018, thực hiện việc công khai các kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên website của Thanh tra tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các cấp.

4. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì:

+ Định kỳ hàng tháng, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị việc thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, các nhiệm vụ được Chủ tịch, các phó Chủ tịch giao, tổng hợp kết quả báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh.

+ Phối hợp với Sở KH&ĐT, tham mưu cho UBND tỉnh đơn giản hóa quy trình chấp thuận dự án đầu tư theo đúng quy định tại Luật Đầu tư.

+ Theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị việc công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính; việc thực hiện chuyên mục Hỏi - Đáp...

5. Các sở, ngành, UBND cấp huyện, các Hội, Hiệp hội DN:

- Tổ chức ngay việc rà soát ngay và thực hiện công bố công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời trên website của cơ quan, đơn vị về các tài liệu pháp lý, các quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý (yêu cầu phải đẩy đủ thông tin, các bản vẽ quy hoạch liên quan, dễ hiểu, dễ khai thác, sử dụng); đồng thời, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi nội dung các danh mục tài liệu phải công khai về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/11/2018.

- Chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh về việc cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; Phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân; kịp thời phản ánh, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thông tin kịp thời, sâu, rộng các chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh đối với việc tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp (như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với kiến nghị thanh tra, kiểm tra Công ty cổ phần Quê Hương).

- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự, thời gian, trách nhiệm giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị mà quy định của pháp luật chưa có hoặc chưa cụ thể, như: cấp Giấy phép xây dựng với thẩm duyệt phương án PCCC, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, xác định chi phí đầu tư với việc định giá đất các khu dân cư, đô thị; thẩm định nhu cầu sử dụng đất và việc thẩm định quyết định chủ trương đầu tư dự án v.v...

6. Kiến nghị của Tổ Công tác đối với UBND tỉnh:

- Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; công tác cải cách hành chính; công tác phối hợp giữa các Sở ngành trong giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân; công tác công khai minh bạch các thông tin; thực hiện tốt công tác quy hoạch và công khai quy hoạch.

- Tăng cường chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, yêu cầu thời hạn phải hoàn thành.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ công tác PCI tỉnh tại cuộc họp của Tổ Công tác PCI tỉnh Hải Dương, yêu cầu sở, ngành, UBND cấp huyện, các Hội, Hiệp hội DN triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

 Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Tổ công tác PCI tỉnh và Tổ Chuyên

   viên giúp việc; 

- Lưu VT. (30)Nam

TM. TỔ CÔNG TÁC PCI

TỔ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Vương Đức Sáng

Thông báo 176 kết luận họp Tổ PCI.doc

Thông báo 176 kết luận họp Tổ PCI.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: