Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 16/08/2011 10:38 SA 
 
Kế hoạch thanh tra năm 2011 
 
 

-          Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;

-          Căn cứ Luật thanh tra ngày 15/6/2004;

-          Căn cứ Nghị định 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

-          Căn cứ Nghị định số 148/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư;

-          Căn cứ công văn số 1013/TTr-VP ngày 21/12/2010 của Thanh tra tỉnh Hải Dương về việc thống nhất kế hoạch thanh tra năm 2011;

-          Căn cứ Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong năm 2011,

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2011 giao cho Thanh tra sở tổ chức thực hiện như sau:

I. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra, xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng của các đơn vị, của cán bộ, công chức viên chức thuộc sở.

            II. Thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở.

III. Thanh tra việc phân bổ, sử dụng và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nhà nước đối với các công trình sau:

- Đường 392 (20A) Km 2+448 – Km6 huyện Bình Giang.

- Dự án đầu tư vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng.

IV. Thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật đấu thầu và quản lý đầu tư đối với các công trình sau:

- Nhà khám bệnh - Cận lâm sàng - Mổ - Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng.

- Nhà hồi sức cấp cứu - Phục hồi chức năng – Khoa dược - Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách.

- Gói thầu số 07: Thi công xây dựng Trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề Ninh Giang (giai đoạn 2).

V. Kiểm tra việc công khai minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính-ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động quản lý đất đai, tài sản công; công tác tổ chức-cán bộ và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức đối với một số đơn vị thuộc Sở:

- Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư.

- Phòng Thẩm định đầu tư.                                                                                              

VI. Thanh tra việc thực hiện dự án; lĩnh vực đăng ký kinh doanh, việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; lĩnh vực ưu đãi đầu tư  đối với một số đơn vị sau:

 


STT

Tên doanh nghiệp

1

Công ty TNHH sản xuất thương mại Vinh Hoà

2

Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ An Thái

3

Công ty cổ phần Đại Mỹ

4

Công ty cổ phần sản xuất-vận tải-thương mại Tân Việt

5

Cty TNHH Thương mại Dũng Hải

6

Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Phú Bình

7

Công ty TNHH Phương Anh

8

Cty cổ phần Hoàng Sa

9

Công ty cổ phần Đồng Xuân

10

Công ty TNHH thương mại Sơn Hải

11

Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đông Dương

12

Công ty TNHH Phú Hưng

13

Công ty CP Đại Việt Cổ

14

Công ty TNHH vận tải Trường An

15

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Nội

16

Công ty TNHH Sao Sáng

17

Công ty TNHH MTV XNK và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội

18

Công ty CP Đầu tư Trường Phát

 

VII. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra.

VIII. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo vụ việc và báo cáo đột xuất theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng.

IX. Thực hiện những nhiệm vụ đột xuất khi được Giám đốc sở, Chánh thanh tra Tỉnh giao.